Voorwaarden Prikdienst Nederland

Huisarts.nl, onderdeel van Dokter.nl BV, heeft een samenwerkingsverband met Prikdienst Nederland i.v.m. het aanbieden van darmonderzoeken op www.huisarts.nl.

 

Artikel 1 – Definities

Leverancier en uitvoerder van Thuistesten op www.huisarts.nl:

Prikdienst Nederland BV gevestigd te Amersfoort;
Cliënt:
Een wederpartij die een aanvraag indient bij Huisarts.nl;
Aanvraag:
De overeenkomst met betrekking tot het op verzoek van een cliënt leveren van een verrichting door Prikdienst Nederland aan deze cliënt, beginnend met de afdracht van een monster-materiaal;
Verrichting:
Een uitgevoerde handeling of dienst, bijvoorbeeld een klinische chemische analyse, waarvoor van cliënt een geldelijke vergoeding verlangd wordt;
Monster-materiaal:
Een uitgangsmateriaal, vaak van biologische oorsprong, waarop een of meerdere verrichtingen gedaan worden;
Resultaat:
De uitkomst van één of meerdere verrichtingen, bestaande uit een meetwaarde of een interpretatie van de uitgevoerde verrichtingen.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag en tevens voor iedere overeenkomst tussen Prikdienst Nederland en een cliënt waarop Huisarts.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Huisarts.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van cliënt wordt door Huisarts.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf schriftelijk door Huisarts.nl zijn geaccordeerd.

 

Artikel 3. Behandeling aanvraag

 1. Het wijzigen of annuleren van een aanvraag is niet meer mogelijk indien de analyse reeds is aangevangen of monster-materiaal voor verrichtingen is door verstrekt aan derden.
 2. Een aanvraag komt slechts tot stand indien en voor zover Huisarts.nl een aanvraag schriftelijk aanvaardt, of door Prikdienst Nederland uitvoering aan een aanvraag wordt gegeven.
 3. Huisarts.nl behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van reden, een aanvraag te weigeren of voortijdig te annuleren.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van het resultaat door Prikdienst Nederland binnen de opgegeven termijn beginnend na het indienen van de aanvraag. Na het verstrijken van deze termijn wordt de cliënt op zijn verzoek ingelicht over de vertraging mits hij bij Prikdienst Nederland de status van zijn aanvraag opvraagt.
 2. De door Prikdienst Nederland opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan vier weken overschrijden.
 3. Bij niet tijdige levering van het resultaat dient de cliënt Prikdienst Nederland in gebreke te stellen en Prikdienst Nederland een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. De cliënt is verplicht het gekochte resultaat af te nemen op het moment waarop deze hem wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.
 5. Verzending van het resultaat geschiedt in principe gratis. Prikdienst Nederland behoudt het recht om in uitzonderlijke situaties, waarin buitengewone inspanningen van de zijde van Prikdienst Nederland geleverd moeten worden om het antwoord af te leveren, bij het sluiten van de overeenkomst afzonderlijk afleverkosten op te geven.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Prikdienst Nederland blijft volledig eigenaar van het door haar verstrekte resultaat. Dit uiteraard met inachtneming van de wettelijke regels aangaande privacy van de cliënt.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen

 1. De cliënt dient bij levering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken of het resultaat overeenstemt met dan wel lijkt te beantwoorden aan de aanvraag.
 2. Wordt er een onjuistheid of tekortkoming geconstateerd, dan dient de cliënt deze binnen 5 werkdagen na levering van het resultaat aan Prikdienst Nederland te melden.

Artikel 7. Betaling en Incassokosten

 1. Prikdienst Nederland hanteert betalingsvoorwaarden welke onderdeel uitmaken van, en onlosmakelijk verbonden zijn met, deze Algemene voorwaarden van Bloedwaardentest.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Prikdienst Nederland is beperkt tot het herzien van het resultaat dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling en controle van het aan cliënt verstrekte resultaat kan Prikdienst Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute Resultaten, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van het resultaat.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Prikdienst Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prikdienst Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Prikdienst Nederland daaronder begrepen.
 2. Prikdienst Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Prikdienst Nederland haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Prikdienst Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Prikdienst Nederland niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

 1. De kantonrechter in de vestigingsplaats van Prikdienst Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin blijft Prikdienst Nederland bevoegd de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Prikdienst Nederland en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige transactie.

Artikel 13. Gebruik lichaamsmateriaal
Na onderzoek in het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid materiaal over, dit kan worden gebruikt voor het testen van apparatuur en andere kwaliteitscontroles in het laboratorium. Degene die dit onderzoek uitvoert kan uw persoonlijke gegevens niet herleiden.
Indien u toch bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal, meldt dit dan bij opmerkingen, bij uw bestelling. In dat geval wordt het materiaal gemarkeerd en na onderzoek vernietigd.
Voor alle overige toepassingen van overgebleven materiaal zal het laboratorium vooraf uw toestemming vragen.

Artikel 14 Privacy statement

De uitslag wordt alleen naar het door cliënt opgegeven email adres verzonden. Prikdienst Nederland verstrekt nimmer gegevens, zonder toestemming cliënt, aan derden. Het onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde laboratoria die aan de privacy wetgeving voldoen. Voor uitgebreid privacy statement, zie website www.huisarts.nl

Artikel 15 Doelstelling
Het doel van Prikdienst Nederland is mensen inzicht geven in hun gezondheid, zodat zij hun vitaliteit kunnen verbeteren.
Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens is uitsluitend bedoeld om de uitslag te kunnen verstrekken aan cliënt of dienst aanvrager.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Prikdienst Nederland

In het huisartsenlaboratorium van Prikdienst Nederland kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen diagnosticeren en nodig voor het financieel afhandelen van de diagnostiek. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van Huisarts.nl & Prikdienst Nederland

Huisartsendienst Nederland is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Prikdienst Nederland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schrijven kenbaar maken aan Prikdienst Nederland. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisarts.nl & Prikdienst Nederland hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Indien onderzoek door ons wordt uitbesteed aan een andere instantie, zullen wij alleen de voor dit onderzoek noodzakelijke informatie doorgegeven. Huisarts.nl & Prikdienst Nederland werkt samen met organisaties waarvan bekend is dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

Nader gebruik lichaamsmateriaal
Lichaamsmateriaal (vooral bloed) wordt afgenomen ten behoeve van onderzoek en behandeling. Onderzoeken worden ook uitgevoerd in het laboratorium van U-Diagnostics. Het materiaal dat na analyse overblijft, kan voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek gebruikt worden. Dit gebeurt anoniem, waardoor niet kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dat aangeven aan uw zorgverlener of bij de bloedafname.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Prikdienst Nederland

Telefoon: 085 – 4018766

Email: [email protected]

Computerweg 4

3821 AB Amersfoort