Gezondheidsverklaring

Het kan zijn dat een instantie vraagt om een gezondheidsverklaring. Bijvoorbeeld omdat u een levensverzekering wilt afsluiten of om vast te stellen of u een bepaald soort werk kunt verrichten. Voor het afgeven van een gezondheidsverklaring zijn door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) richtlijnen opgesteld.

Niet door uw eigen arts

Om belangenverstrengeling te voorkomen kunt u niet bij uw eigen (huis)arts terecht. Alleen een arts waarbij u niet onder behandeling staat kan een gezondheidsverklaring afgeven. Dit kan bij iedere andere BIG-geregistreerde arts. Hij zal, met uw schriftelijke toestemming, uw medische dossier opvragen en beoordelen.

Alternatieven voor een gezondheidsverklaring

U kunt ook navraag doen bij de instantie die om een gezondheidsverklaring vraagt, of een door uzelf geschreven verklaring volstaat. Is dat niet het geval dan kunt u een afschrift van uw medisch dossier opvragen bij uw huisarts. In veel gevallen nemen instanties daar ook genoegen mee.

Meer informatie over het afgeven van een gezondheidsverklaring kunt u vinden op de website van de KNMG.